Tuyển sinh GD > Tin tức

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ   1. Giới thiệu chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử - Trong gia đình mọi cá nhân cũng cần trang bị cho mình bộ kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp trong gia đình hiệu quả đòi hỏi mỗi

Read More

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN 2019

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ CHUYÊN VIÊN Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên trên cả nước học ngành chuyên viên và chuyên viên chính. Theo chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên – chuyên viên chính của Bộ nội vụ ban hành kèm theo quyết

Read More

Luật giáo dục 2019

QUỐC HỘI -------Luật số: 43/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019     LUẬT GIÁO DỤC   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm

Read More

Chứng chỉ lắp đặt điện nội thất – Đào tạo thường xuyên

Chứng chỉ lắp đặt điện nội thất hotline: 094.116.8805   dạy nghề lắp đặt điện nội thất. tuyển sinh khai giảng khóa học liên tục trong tháng. Đào tạo học viên lệ phí thấp nhất. THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHỀ KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT Tên

Read More