Tuyển sinh GD > Luật giáo dục 2019

Luật giáo dục 2019

QUỐC HỘI -------Luật số: 43/2019/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019     LUẬT GIÁO DỤC   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm

Read More